De ce să aleg Școala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth“ Craiova ?

 • Elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene (calificarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE (AnexaV), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).
 • Efectuăm înscrieri pentru absolvenții de liceu, CU sau FĂRĂ diploma de bacalaureat / fără limită de vârstă, conform prevederilor LEGII EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011, Art.44, aliniatul (9).
 • Profesionalismul, onestitatea și integritatea, precum şi orientarea către aspirațiile profesionale ale elevului ghidează activitatea noastră !

 • Taxa școlară achitabilă în 4 rate;
 • Înscriere online;
 • Taxa școlară nu se modifică pe toată durata celor trei ani de studiu !
 • Certificatul de absolvire este eligibil internațional !
 • Asigurăm absolvenților locuri de muncă în străinătate !

În şcoala noastră:

 • Școlarizarea pentru învăţământ preuniversitar postliceal particular, nivel 5 postliceal, domeniul ”sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea / calificarea profesională ”asistent medical generalist”  se face în baza unui Contract educațional ce reglementează raporturile dintre unitatea de învăţământ furnizoare de educaţie şi elev;
 • Vei fi instruit  în vederea adaptării şi integrării sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale;
 • Beneficiezi de o educație de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare ale societății și beneficiarilor ei capabili să răspundă cerințelor pieței forței de muncă din Uniunea Europeană.

Şcoala Postliceală de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova se obligă să asigure elevului, în timpul fiecărui an şcolar de studii:

 • O bună pregătire  profesională;
 • Cadre didactice  de  înaltă  competenţă  profesională  şi  ţinută  morală;
 • Săli de  curs, cabinete,  laboratoare,  săli  de  demonstraţie, bibliotecă, dotate  potrivit  unui  proces de învăţământ  de calitate;
 • Desfăşurarea activităţii de învăţământ clinic în unităţii sanitare de specialitate;
 • Organizarea şi  desfăşurarea  în  bune  condiţii  a  evaluării  cunoştinţelor ( examene pentru finalizarea modulelor de studiu, probe  de  verificare, colocvii, simulări ale examenelor de absolvire, etc.) prin luarea  în  considerare a  activităţii  elevului   pe  parcursul  anului  şcolar, pe  baza  celor trei   criterii: al  frecvenţei, al  performanţei şi al disciplinei;
 • Sprijin în  pregătirea  pentru  finalizarea   studiilor (elaborarea proiectului de absolvire, susţinerea examenului de absolvire).

Elevii Şcolii Postliceale de Studii Sanitare “Queen Elizabeth” Craiova au, în principal, următoarele drepturi:

 • Dreptul la învăţământ de calitate;
 • Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, conform legii;
 • Dreptul la securitate şi sănătate în timpul desfăşurării activităţilor instructiv-educative;
 • Dreptul la demnitate pe timpul desfăşurării activităţile şcolare şi extraşcolare;
 • Dreptul la protecţia tuturor datelor personale, conform legii;
 • Dreptul la liberă exprimare, conform Constituţiei României;
 • Dreptul de a utiliza baza materială pe care o deţine unitatea de învăţământ;
 • Dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, conform legii, cu recunoaşterea studiilor, competenţelor şi notelor obţinute în acest fel;
 • Dreptul de a alege şi a fi ales în cadrul oricărei structuri reprezentative în mod democratic: consilii, comisii, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţa politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau segregare;
 • Dreptul de a participa la activităţile extraşcolare organizate de şcoală;
 • Dreptul de a decide liber asupra apartenenţei sale politice şi religioase, conform legii;
 • Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de studiu şi a mediului de studiu;
 • Dreptul de a i se elibera actele de studii şi a celor care atestă statutul de elev;
 • Drepturile elevilor prevăzute în Regulamentul intern al unităţii de învăţământ.

3 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *